© 2019 www.ouwelandontwerp.nl
technische realisatie: www.klik3.nl

Lidmaatschap

Lid worden
Als ondernemer kunt u lid worden van ondernemersvereniging GRIC (Gilze Rijens Industrieel Contact). De toelatingsprocedure en -criteria treft u hieronder aan. Indien u nog vragen heeft kunt u natuurlijk ook contact opnemen met het secretariaat; telefoon: 06-48479843 of info@gric.nl.

TOELATINGSCRITERIA / TOELATINGSPROCEDURE GRIC-LEDEN

GRIC is een platform voor alle ondernemers, niet alleen uit de industrie. We streven ernaar dat alle leden, naast “komen halen”, ook wat “komen brengen”. We willen betrokkenheid van de leden en ons aanpassen aan de veranderingen die in de toekomst gaan plaatsvinden.

Vastgestelde criteria per 1 november 2015:

Iedere ondernemer die met zijn/haar bedrijf in Gilze en Rijen is gevestigd, c.q. zijn/haar activiteiten hoofdzakelijk daar verricht en ingeschreven staat bij de KvK, mag lid worden van het GRIC.

Het bestuur onderzoekt globaal of de aangemelde onderneming en haar directie te goeder naam en faam bekend staan.

De voorzitters van de winkeliersverenigingen in Rijen en Gilze en van ZLTO zijn q.q. lid van het GRIC.
Een bijzonder lidmaatschap (lidmaatschap zonder stemrecht) kan op initiatief van het bestuur worden toegekend. Los van vorenstaande criteria hebben alle ondernemingen die gevestigd zijn op de in Gilze en Rijen aanwezige bedrijventerreinen recht om toe te treden tot het GRIC indien onderstaande procedure is doorlopen.

Procedure
Ieder die wenst te worden toegelaten, mailt of stuurt een beknopt bedrijfsprofiel inclusief contactgegevens aan het secretariaat info@gric.nl. Het bestuur beslist over de toelating.

Contributie
De hoogte van de jaarlijkse contributiebijdrage voor het lidmaatschap van GRIC wordt bepaald door het aantal medewerkers dat in dienst van het lidbedrijf. De contributie vanaf 01 januari 2007 is als volgt vastgesteld door het bestuur:

  • 0 tot 50 werknemers: € 185,00
  • 50 tot 100 werknemers: € 300,00
  • meer dan 100 werknemers: € 425,00
  • Alle vermelde contributiebedragen zijn exclusief 21% BTW

 

Opzegging
Lidmaatschap GRIC loopt van januari t/m december. Opzegging door een lid kan niet anders geschieden dan schriftelijk (per e-mail info@gric.nl) of brief (Postbus 79, 5120 AB Rijen) tegen het einde van een verenigingsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Indien het lidmaatschap gedurende een verenigingsjaar wordt opgezegd, blijft de contributie voor het gehele jaar verschuldigd, tenzij het bestuur, gelet op de bijzondere omstandigheden van het geval, anders besluit.