14-02-19 | Ontbijtsessie Duurzaamheid bij Smaak Lokaal

In een nieuwe, hippe en informele setting werd op woensdag 13 februari de ontbijtsessie Duurzaamheid georganiseerd bij Smaak Lokaal in Rijen.

Op naar een Gilze en Rijen zonder fossiele energie!


Dit is de missie van Brabant Warmte, de eerste spreker op deze Ontbijtsessie. Brabant Warmte is een lokaal initiatief om bedrijven en woningen op een duurzame manier te verwarmen. Zij investeren binnen een samenwerkingsverband in de aanleg van een warmtenetwerk in Gilze en Rijen. Zo kunnen ze lokaal geproduceerde warmte leveren aan particuliere en zakelijk klanten. De warmte is duurzaam en vermindert CO2 uitstoot.


De gemeente Gilze en Rijen wil dat we in 2050 80% tot 90% minder kooldioxide uitstoten en stelde in 2018 haar klimaatambities op. Een speerpunt is hierbij de ontwikkeling van een (rest)warmtenetwerk waar warmte uit hernieuwbare bronnen op aangesloten wordt ter vervanging van aardgas. Dit jaar wordt gestart met het leveren van duurzame warmte aan bedrijven. De warmte komt uit lokaal afvalhout dat verbrand wordt in een bio-energie centrale (BEC). In een later stadium kan wellicht overgeschakeld worden op geothermie. Omdat ze voorstander zijn van een open net en lage energietarieven, kunnen boeren en andere bedrijven duurzame biomassa of restwarmte leveren aan het warmtenet. Het doel is om binnen 7 jaar in 50% van de behoefte te voorzien.


Brabant Warmte biedt de ondernemer een duurzaam alternatief voor gas, een beter energielabel (zonder isolatie naar label C), lage investeringskosten en een aanbieding op maat. Heeft u interesse om uw bedrijfspand door Brabant Warmte te laten verwarmen? Dan kunt u vrijblijvend contact met hen opnemen om te bekijken wat ze voor u kunnen betekenen. Uw contactpersoon is: Martin Oostrum bereikbaar via martin.oostrum@brabantwarmte.nl | 06- 81 81 87 29

 Samen naar een duurzame omgeving


De tweede spreker van vandaag is Joris van Boxtel van Stichting MOED, een onderdeel van Midpoint Brabant met als werkgebied de regio Midden Brabant. Zij opereren tussen de markt en overheid om de energie transitie te versnellen en ontwikkelden daarvoor al diverse projecten zoals het hoofdonderwerp van vandaag, de Green Deal voor de bedrijventerreinen Kraaiven en Vossenberg.


De aanleiding voor deze Green Deal zijn de verplichtingen voor de ondernemer vanuit de wetgeving. Bedrijven moeten alle maatregelen die zich in 5 jaar of korter terugverdienen doorvoeren. Dit is een van de uitgangspunten van de Wabo en de Wet milieubeheer. De bewijslast hiervoor ligt vanaf 2019 bij de ondernemer.


De deal is tot stand gekomen door een samenwerking tussen deze bedrijventerreinen, gemeente Tilburg, Omgevingsdienst Midden en West Brabant, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, provincie Noord-Brabant en Stichting MOED.


De Green Deal richt zich op twee pijlers t.w. (1) een stimuleringsaanpak waarbij bedrijven worden ontzorgd en (2) het creëren van kansen op het gebied van circulaire economie, collectieve energie opwek, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Ze sluit hierbij aan bij de ambitie van de gemeente Tilburg. Er zijn duidelijke plannen gemaakt m.b.t. de activiteiten, communicatie en financiën en er zijn doelstellingen geformuleerd die per bedrijf in een plan van aanpak vastgelegd worden.


Informeren, inspireren en verbinden | GRIC werkgroep Duurzaamheid


Als laatste spreker nam Wil Hermens namens de GRIC werkgroep Duurzaamheid nog kort het woord. De opdracht die GRIC de werkgroep heeft meegegeven is informeren, inspireren en verbinden. Zij zijn bezig een plan op te stellen om duurzaamheid bij de lokale ondernemers op de agenda te plaatsen. 2019 staat het thema ‘energie’ centraal. Ondertussen zijn er een aantal partijen aangesloten waaronder Gemeente Gilze en Rijen, ZLTO, Energie Gilze Rijen, MOED en Brabant Warmte. Binnen het op te stellen plan zullen er een aantal initiatieven opstart worden om de ondernemers te informeren en inspireren om hun bedrijf te verduurzamen. Zoals bijvoorbeeld over lopende initiatieven waarbij aangesloten kan worden, wetgeving en handhaving, en inzicht krijgen in het eigen energieverbruik, nodig om uiteindelijk tot een besparing te komen.


Wordt vervolgd!