decor

Nieuwsflits meetnet Gilze-Rijen

De voorbereiding van een nieuw luchthavenbesluit gebeurt in de Commissie Overleg & Voorlichting Milieu (COVM). Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de Ministeries van Defensie en VROM, de provincie, gemeenten, belangenorganisaties en omwonenden van de vliegbasis en heeft als taak de Minister van Defensie te adviseren over maatregelen die de geluidshinder van de vliegbasis kunnen beperken. Tevens geeft de COVM voorlichting over de geluidsaspecten behorende bij het vliegverkeer van de vliegbasis. Omwonenden hebben ook een stem in de Auditcommissie Geluidmeetnet Vliegbasis Gilze Rijen. Deze auditcommissie is door de COVM opgericht, werkt namens de COVM en brengt elk half jaar in de COVM-vergadering verslag uit over het meetnet. Ambtenaren van de gemeente Gilze-Rijen en een inhoudelijk deskundige ondersteunen de auditcommissie. 

 


Nieuwsflits auditcommissie meetnet Gilze-Rijen, augustus 2022

Website meetnet (live volgen van vluchten)
https://glz.flighttracking.casper.aero 

Documenten
nieuwsflits auditcommissie meetnet G&R augustus 2022
toelichting auditcommissie COVM 8 juni 2022
jaaroverzicht geluidmetingen 2021 vliegbasis Gilze en Rijen

Beste belanghebbende en geïnteresseerden van het meetnet Gilze-Rijen,

het is weer tijd voor een nieuwe nieuwsflits aangaande het meetnet rondom de vliegbasis Gilze-Rijen. In deze nieuwsflits van augustus 2022:

– nieuwe vertegenwoordiger voor de kern Gilze in de auditcommissie
– terugkoppeling COVM
– jaaroverzicht geluidmetingen 2021
– verdere inzet auditcommissie
– locatie verplaatsbare meetpalen

Bij deze nieuwsflits sturen we u ook de toelichting zoals deze gegeven is in de laatste COVM en een jaaroverzicht van de geluidmetingen 2021 vliegbasis Gilze en Rijen.

De maandrapportages van het geluidmeetnet zijn nu naar de mening van de auditcommissie voldoende representatief om vrij te geven voor de omwonende en belanghebbende. Wij horen graag op- of aanmerkingen op de maandrapportages en het jaaroverzicht. Vooral of zaken duidelijk zijn, verdere verduidelijking vragen of dat er behoefte is om onderdelen verder uit te lichten. Voor op- of aanmerkingen gebruik ons emailadres: suggestiesmeetnetgilzerijen@gmail.com

Als u zich wilt aanmelden voor deze nieuwsflits dan kunt u dit kenbaar maken via bovenstaand emailadres.

met vriendelijke groeten,
namens de auditcommissie meetnet Gilze en Rijen

Jeanine van Hapert
Michel van Boxtel
Harrie van den Broek
Joppe Leenaars